Zmiany w poodatkach na 2017 – cz.1 – Limit płatności gotówkowych

Prowadzisz działalność gospodarczą? Więc czas przygotowywać się zmiany w podatkach.
Jak co roku okazuje się że wiele spraw będzie wyglądać inaczej. Może na początek zmiany w limitach płatności gotówkowych. ) Od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony limit kwotowy transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być zapłacone w formie gotówkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. Jak pamiętamy obecnie przepis zezwala nam na płatności gotówką do kwoty 15 000 EUR.
Jakie z tego wynikają konsekwencje podatkowe? W uproszczeniu i dużym skrócie: jeśli przedsiębiorca dokona płatności gotówką a wartość transakcji to więcej niż 15 000 zł, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części w jakiej płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką).

Zobacz więcej

Wkrótce nowa siedziba ACCF Biura Księgowości i Doradztwa Podatkowego

Szanowni klienci, z wielką radością informujemy, iż już w niedługim czasie nastąpi zmiana siedziby naszego biura. Nowe biuro znajdować się będzie ok. 3 km od obecnej lokalizacji w pięknym nowym biurowcu Hexagon przy ul. Zamkniętej w Krakowie (przecznica z ulicy Wielickiej).

Zobacz więcej

Ulga na dzieci w PIT 2015

Podobnie jak w latach ubiegłych w rozliczeniu PIT za 2015 rok można skorzystać z ulgi prorodzinnej. Poniżej kilka wskazówek na temat możliwości skorzystania z niej w rozliczeniu rocznym:
1. Ulga przysługuje podatnikowi który:
– wykonywał władzę rodzicielską;
– pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
– sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
2. Wysokość ulgi: ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik spełniał warunki do jej stosowania
3. Ulga na jedno dziecko nie przysługuje podatnikom, jeśli dochody małżonków pozostających w związku przez cały rok przekroczyły
112.000 zł. Warunek ten dotyczy również osoby samotnie wychowującej dziecko.
4. Na pierwsze i drugie dziecko ulga przysługuje w wysokości 92,67 zł miesięcznie, tj. rocznie 1112,04 zł
5. Na trzecie dziecko ulga przysługuje w wysokości 166,67 zł miesięcznie, tj. rocznie 2000,04 zł
6. Na czwarte i każde następne dziecko ulga przysługuje w wysokości 225 zł miesięcznie, tj. rocznie 2700 zł
7. Aby skorzystać z ulgi podatnik musi osiągać przychody opodatkowane na zasadach ogólnych czyli wg skali podatkowej.
8. Jeśli podatek nie wystarcza na dokonanie odliczenia od dnia 1 stycznia 2015 r. możliwe jest również skorzystanie z ulgi prorodzinnej przez odliczenie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz więcej

Zmiana zasad wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG

Uwaga przedsiębiorcy którzy zawiesili działalność gospodarczą! Można zostać wykreślonym z listy przedsiębiorców bez informacji.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Infolinia Ministerstwa (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00)
Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl

Zobacz więcej

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów

Już w tym roku można rozliczyć PIT przez internet korzystając z wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
Rejestrując się na portalu podatkowym można nie tylko przesłać deklarację bezpośrednio z własnego konta, ale także można uzyskać dostęp do elektronicznej komunikacji z administracją podatkową dzięki na przykład składaniu i odbieraniu pism do urzędu skarbowego. To wszystko bez wychodzenia z domu wprost z portalu podatkowego. (https://www.finanse.mf.gov.pl/pp)
Zeznanie podatkowe za rok 2015 można złożyć na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.
Monika Kawalec – doradca podatkowy

Zobacz więcej

Uwaga! Zbliżające się terminy

W dniu 1 lutego przypadają miedzy innymi terminy na:
– wpłatę podatku od nieruchomości za styczeń 2016 r.
– przekazanie do ZUS IWA
– złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28)
– złożenie deklaracji PIT 16A (karta podatkowa)
– złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. (PIT-4R)
– złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2015 r. (PIT-8AR)

Zobacz więcej

Badania lekarskie pracowników

Badania po dłuższej nieobecności:

zgodnie z kodeksem pracy (art. 229 § 4) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie

Kiedy wykonywać badania lekarskie:

1. wstępne – przed podjęciem zatrudnienia
2. okresowe – jeśli upłynął termin ważności poprzednich badań
3. kontrolne – jeśli pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

Zobacz więcej

Nowe regulacje Kodeksu Pracy

Nowe regulacje Kodeksu Pracy wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 roku

Najważniejsze zmiany to:

– zniknie umowa na czas wykonania określonej pracy,

– nowe limity „3” i „33” – limit czasowy umów na czas określony wyniesie 33 miesiące i limit ilości tych umów to 3,

– brak limitów „3” i „33” będzie obowiązywał np. przy umowach na zastępstwo lub umowach sezonowych,

– okresy wypowiedzenia dla umów terminowych wyniosą:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – przy zatrudnieniu w danym zakładzie przez co najmniej 3 lata.
Zobacz więcej

Zbliżające się terminy wpłat

Przypominamy że 20.11.2015  zbliża się między innymi termin wpłaty:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) za październik 2015 r.
  • PIT 4R za październik 2015 r. (zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy)
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2015 r.
  • PFRON za październik 2015 r.
Zobacz więcej