Inwentaryzacja w KPIR

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.
Spis sporządza się na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.
Jeśli podatnik sporządzi spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego, wówczas na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.
Jeśli osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają spis z natury za okresy miesięczne oraz gdy jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego, to spis również podlega wpisaniu do księgi.
Spis musi być staranny i trwały
Podatnicy muszą pamiętać, iż spis z natury winien być sporządzany w sposób staranny i trwały, musi zawierać co najmniej następujące dane:
imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
datę sporządzenia spisu,
numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
szczegółowe określenie towaru i innych składników,
jednostkę miary,
ilość stwierdzoną w czasie spisu,
cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
wartość wynikającą z przemnożenia ilości przez cenę jednostkową,
łączną wartość spisu z natury,
klauzulę „Spis zakończono na pozycji …”,
podpisy osób sporządzających spis,
podpis właściciela zakładu (wspólników).
Spis z natury jest wpisywany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników, przechowywane łącznie z księgą.
Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.
Przy wycenie towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia (z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody) należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia.
Podstawa prawna:
par. 24, par. 25, par. 26 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2544)
Zobacz więcej

Biuro rachunkowe w obliczu nowych wyzwań

ACCF gościem na Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych. Jak radzimy sobie w dobie pandemii?. Posłuchaj webinarium z udziałem ACCF i firmy Soneta – producentem Enova najlepszego oprogramowania na świecie.

 

 

Zobacz więcej

e-zwolnienia ZUS stają się faktem

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej termin wejścia w życie ustawy dotyczących e-ZLA, od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia wyłączenie w formie elektronicznej.

Jeśli pracodawca ma dostęp do profilu PUE ZUS oznacza to, że w przypadku choroby pracownika zwolnienie lekarskie zostanie automatycznie przekazane na profil pracodawcy w ZUS, co zwalnia pracownika z obowiązku dostarczania pracodawcy zwolnienia w terminie 7 dni. Pracownik w tym przypadku nie musi otrzymać od lekarza zwolnienia w formie papierowej chyba że zgłosi taką prośbę. Lekarz ma obowiązek na życzenie pacjenta wydrukować i przekazać zwolnienia również w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2016 roku wszyscy pracodawcy opłacający składki za więcej niż 5 osób powinni posiadać swój profil PUE ZUS, który umożliwia dostęp do zwolnień elektronicznych. Pracodawcy którzy nie mają dostępu do e-ZLA powinni poinformować pracownika w formie pisemnej o konieczności dostarczania wydruków e –zwolnień opatrzonych pieczęcią i podpisem lekarza.

Pracownik może wygodnie przeglądać historię zwolnień lekarskich na swoim portalu w ZUS pod warunkiem uruchomienia i zarejestrowania profilu PUE ZUS.

Zobacz więcej

Szkolenia ZUS w październiku 2018

Eksperci krakowskiego Oddziału ZUS wychodzą do firm z kompleksowymi szkoleniami.

Pracodawcy mogą zorganizować dla pracowników spotkanie z ekspertami ZUS. Wystarczy przesłać zgłoszenie e mail na adres: . W treści należy określić:

  1. proponowany dzień i godzinę spotkania,
  2. adres firmy,
  3. orientacyjną liczbę osób, która weźmie udział w spotkaniu.
Zobacz więcej

Jak zapłacić ZUS w styczniu – Broszura informacyjna

nowe-skladki-zus

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

Nowe zasady wpłat ZUS w 2018

Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy ułatwią Ci opłacanie składek. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew

Jak to będzie:

  1. Tylko jeden rachunek składkowy
  2. Nowy numer rachunku dostaniesz z ZUS

  3. Aby opłacić składki, w 2018 r. będziesz wypełniać tylko jeden zwykły przelew. Jeden przelew zamiast trzech albo czterech

  4. Bezbłędnie – w przelewie nie będziesz podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Unikniesz więc błędów,jakie możesz popełnić.
  5. Natychmiastowe rozliczenie – dzięki temu, że będziesz mieć swój numer rachunku składkowego, wpłaty od razu zostaną zaksięgowane na Twoim koncie
  6. Mniej odsetek –  jeśli masz zadłużenie, twoje wpłaty składek ZUS rozliczy  na najstarsze zaległości. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę
  7. Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://e-skladka.pl/

 

Zobacz więcej

Pulpit pracownika Enova 365 w ACCF

ACCF kładzie duży nacisk na nowoczesne rozwiązania informatyczne stąd obsługa pracowników dokonuje się z wykorzystaniem Enova 365 Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika. Takie wygodne nowatorskie rozwiązania sprawiają że nasi klienci zyskują w oczach swoich pracowników, a my zyskujemy w oczach naszych klientów.

Sprawdź jak udoskonalamy się z dnia na dzień. 🙂

https://www.enova.pl/fileadmin/Download/Sprzedaz%20i%20Marketing/Broszury_produktowe/enova365-dodatek-samoobsluga-pracownicza.pdf

 

 

Zobacz więcej

Założenie działalności gospodarczej

Aby zarejestrować nową działalność gospodarczą dokonujemy:

1) wpisu do CEIDG,
2) zgłoszenia NIP- chyba że już wcześniej był nadany,
3) (ZUS/KRUS),
4) wyboru formy opodatkowania,
5) wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek liniowy lub wg skali podatkowej),
7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych albo o wyborze ryczałtu od przychodów,
8) zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym.

Można to zrobić: osobiści, za pośrednictwem pełnomocnika, on-line, listownie lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 801-055-088.

ACCF udziela bezpłatnych porad podatnikom zakładającym działalność gospodarczą i zamierzającym nawiązać współpracę, pomagając wybrać najkorzystniejszy wariant prowadzenia działalności.

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach na 2017 cz. 2 -nowe uregulowania VAT

1. Prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi budowlane dla innych podatników VAT zwłaszcza jako podwykonawcy- nowe przepisy zgodnie z którymi obowiązuje procedura odwrotnego obciążenia.
2. Firmy które zawieszą działalność gospodarczą na co najmniej 6 miesięcy, złożą zerowe deklaracje VAT lub ich nie złożą za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały zostaną z urzędu wykreślone z rejestru podatników VAT.
3. Brak możliwości wyboru kwartalnego VAT dla nowych podatników. Obowiązek rozliczania podatku wyłącznie za okresy miesięczne dla podatników rozpoczynających rozliczanie podatku VAT jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy ci przez pierwsze 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, będą więc obowiązani do składania deklaracji VAT-7 oraz obliczania i wpłacania podatku do urzędu skarbowego za okresy miesięczne.
4. Obowiązek składania deklaracji VAT & oraz VAT UE za pomocą środków komunikacji elektronicznej
5. Sankcje w VAT – w przypadku stwierdzenia błędów w deklaracji VAT może być naliczona sankcja czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy

Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie skontaktuj się z ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego.

Zobacz więcej

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia 2017- szansa na optymalizację podatkową

Podatnik PIT decyzję o zmianie stosowanej do tej pory formy opodatkowania powinien zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego, czyli na 2017 r. do 20 stycznia 2017 r.
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru:
•skalę podatkową,
•podatek liniowy,
•ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
•kartę podatkową.

Zobacz więcej