Badania lekarskie pracowników

Badania po dłuższej nieobecności:

zgodnie z kodeksem pracy (art. 229 § 4) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie

Kiedy wykonywać badania lekarskie:

1. wstępne – przed podjęciem zatrudnienia
2. okresowe – jeśli upłynął termin ważności poprzednich badań
3. kontrolne – jeśli pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

Zobacz więcej

Nowe regulacje Kodeksu Pracy

Nowe regulacje Kodeksu Pracy wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 roku

Najważniejsze zmiany to:

– zniknie umowa na czas wykonania określonej pracy,

– nowe limity „3” i „33” – limit czasowy umów na czas określony wyniesie 33 miesiące i limit ilości tych umów to 3,

– brak limitów „3” i „33” będzie obowiązywał np. przy umowach na zastępstwo lub umowach sezonowych,

– okresy wypowiedzenia dla umów terminowych wyniosą:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – przy zatrudnieniu w danym zakładzie przez co najmniej 3 lata.
Zobacz więcej

Zbliżające się terminy wpłat

Przypominamy że 20.11.2015  zbliża się między innymi termin wpłaty:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) za październik 2015 r.
  • PIT 4R za październik 2015 r. (zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy)
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2015 r.
  • PFRON za październik 2015 r.
Zobacz więcej