Badania po dłuższej nieobecności:

zgodnie z kodeksem pracy (art. 229 § 4) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie

Kiedy wykonywać badania lekarskie:

1. wstępne – przed podjęciem zatrudnienia
2. okresowe – jeśli upłynął termin ważności poprzednich badań
3. kontrolne – jeśli pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.